Reklamní články

Daňový domicil a cizinci v ČR

Daňový domicil je určujícím atributem pro daňovou problematiku. Co to vlastně je a jakým způsobem se určuje?

Co je daňový domicil

Tímto termínem označujeme podmínky, za nichž může být poplatník považován za daňového rezidenta.

Daňovým rezidentem pak může být fyzická či právnická osoba, která přísluší k určité zemi z hlediska daní. Konkrétně je důležitá pro plátce daně z příjmů. Určuje, které příjmy a za jakých podmínek je potřeba zdanit v tuzemsku a které v zahraničí.

V Česku se rozlišování daňového domicilu řídí především ustanovením zakotveným v dani z příjmů. Současně je při řešení této otázky nutné přihlížet i k ekvivalentním ustanovením dalšího státu. 

Jak se určuje daňový domicil

V tuzemsku zákon stanovuje poplatníkovi povinnost mít zde bydliště pro daňové účely. Jako bydliště se se posuzuje tzv. stálý byt.

Nesouvisí to s formou bydlení, poplatník zde nemusí přímo vlastnit nemovitost, stejně je nahlíženo i na bydlení v nájmu. Jestliže poplatník má bydlení ve více zemích, za tuzemského rezidenta může být považován, pakliže v ČR pobývá minimálně 183 dní.

K těmto dvěma základním kritériím je navíc nutné ještě přidat náhled na to, kde má poplatník tzv. středisko životních zájmů, tedy kde má užší ekonomické a osobní vazby, případně i to, které občanství si ponechával.

Jaký je praktický dopad určení daňového domicilu

Jestliže se fyzická osoba může považovat za daňového rezidenta, vyplývá pro ni z toho především tzv. neomezená daňová povinnost. To znamená, že v Česku podléhá zdanění ze svých celosvětových příjmů.

Daňový nerezident naproti tomu musí zdanit pouze z příjmy taxativně vymezené v zákonu o dani z příjmu s ohledem na smlouvu o dvojím zdanění. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, má Česká republika uzavřené s většinou evropských zemí a také významnějšími mimoevropskými ekonomikami.

Znamená to, velmi zjednodušeně vysvětleno, že danit bude dotčená osoba pouze ty příjmy, které si vydělala v tomto druhém státě.

V případě cizince tak dochází k tomu, že český daňový nerezident zaplatí pouze příjmy z tuzemských zdrojů. Splnit svou povinnost může formou zálohy na daň, srážkovou daní nebo zajištěním daně.

Jak získat potvrzení o daňovém domicilu

O potvrzení o daňovém domicilu může žadatel požádat, jestliže prokáže daňové rezidenství v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a příslušným státem, pro který o toto potvrzení žádá.

Své rezidentství může prokázat důkazy o adrese bydliště či pobytu, a to ve formě stálého bytu, o délce pobytu v ČR, zaměstnání, místem pobytu rodiny nebo prohlášením do protokolu.

Poplatník může o toto potvrzení požádat správce daně, tedy daňový úřad, který by mu jej měl na přímou žádost vydat. Žádost se podává na oficiálním tiskopisu, platí se za něj správní poplatek ve výši 100 Kč.

Related posts

Termická analýza aneb jakými metodami je možné zkoumat vzorky látek

no-media.cz

Přeceňování e-shopů je v současnosti ideálním nástrojem ke zvýšení zisku

no-media.cz

LANXESS je první v Evropě v Dow Jonesowě indexu udržitelnosti

no-media.cz