Bydlení

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Pokud jste prodali nemovitost (dům, byt, pozemek) nebo část nemovitosti na základě uzavřené kupní smlouvy, takový příjem se pro daňové účely považuje za příjem z převodu vlastnictví nemovitosti. To, zda příjem z prodeje nemovitosti u poplatníka podléhá zdanění a je zdanitelné, nebo je od daně osvobozen, závisí na posouzení podmínek pro jeho osvobození podle platných ustanovení zákona o dani z příjmů.

Povinnost podat daňové přiznání

Pokud poplatník dosáhl příjem z prodeje nemovitosti, který není osvobozen od daně z příjmů, je povinen tento příjem přiznat v daňovém přiznání. V daňovém přiznání uvede příjem z prodeje nemovitosti, který není od daně z příjmů osvobozen, ak němu příslušející výdaje (VIII. Oddíl daňového přiznání, tabulka č. 3, řádek č. 2, sloupec č. 1 Příjmy, sloupec č. 2 výdaje).

Pokud poplatník dosáhl ve zdaňovacím období jen zdanitelné příjmy z prodeje nemovitosti, které jsou pro daňové účely považovány za tzv. pasivní příjmy, nemůže si snížit základ daně odečtením nezdanitelné části základu daně na poplatníka nebo nezdanitelné části základu daně na manžela / manželku.

Osvobození příjmu z prodeje nemovitosti

Zákon o dani z příjmů vymezuje podmínky, které musí být splněny pro osvobození příjmu z prodeje nemovitosti. Od daně je osvobozen příjem:

  • z prodeje nemovitosti (nezařazené v obchodním majetku), a to po uplynutí 5 let ode dne jejího vstupu,
  • z prodeje nemovitosti (nezařazené v obchodním majetku) nabyté děděním (postupným děděním) v řadě přímé nebo některým z manželů, pokud uplyne alespoň 5 let ode dne nabytí této nemovitosti prokazatelně do vlastnictví nebo spoluvlastnictví zůstavitele (nebo zůstavitelův),
  • z prodeje nemovitosti zařazené do obchodního majetku, a to po uplynutí 5 let od jejího vyřazení z obchodního majetku,
  • z prodeje nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zvláštních předpisů (jde o vydání v rámci restitučních zákonů).
  • Pokud příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně, poplatník takový příjem v daňovém přiznání neuvádí a z tohoto titulu daňové přiznání nepodává.

Moment nabytí nemovitosti
Pro účely posouzení podmínek osvobození příjmu z prodeje nemovitosti je rozhodující určení momentu nabytí nemovitosti do vlastnictví prodávajícího, které se posuzuje v závislosti na způsobu nabytí nemovitosti do vlastnictví.

Při nabytí nemovitosti děděním se vlastnictví nabývá smrtí zůstavitele.

Pokud se vlastnictví nabývá rozhodnutím státního orgánu, vlastnictví se nabývá dnem určeným v tomto rozhodnutí, přičemž pokud není určen v rozhodnutí, vlastnictví se nabývá dnem právní moci rozhodnutí.

Splnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí se u prodávajícího posuzuje podle dne obdržení první platby nebo zálohy nebo podle dne uzavření smlouvy o převodu nemovitosti, přičemž rozhodující je vždy ten den, který nastal dříve. Pro účely osvobození od daně u prodávajícího není podstatné, ve kterém zdaňovacím období nabyl vlastnické právo k nemovitosti kupující.

Prodej nemovitosti nabyté nákupem

Pokud poplatník prodá nemovitost, která byla pořízena koupí, přičemž neuplynulo více než 5 let ode dne jejího vstupu do vlastnictví, příjem dosažený z takového prodeje není od daně osvobozen, považuje se za zdanitelný příjem a řadí se mezi ostatní příjmy z převodu vlastnictví nemovitosti podle zákona o dani z příjmů.

Related posts

Sapeli Centra, Sapeli Pointy i prémiový showroom Sapeli Unlimited opět otevírají dveře svým zákazníkům

no-media.cz

Dům a zahrada: Co před letem nezanedbat

no-media.cz

Nepodceňujte své síly a vrhněte se na výstavbu terasy svépomocí

svet zeny